Kijk op het fotografisch universum door Erwin Puts
Blog
  • © 2005-2020 Erwin Puts Contact Me 0

Blog

A new bookMislukte foto’s bestaan niet! Wie deze uitspraak van de Nederlandse fotograaf Fieret niet gelooft, moet dit boek lezen, geschreven door foto-deskundige Erwin Puts. Fotografische conventies, technische of esthetische, zijn net recepten in een kookboek: het zijn maar regels en je kan ervan afwijken als je dat wil. De heersende maatstaven bepalen of een foto mislukt is. Dat wil de ambitieuze amateur niet: controle is nodig om het toeval te beheersen. De digitalisering van de techniek heeft daarmee een heel ander beeld opgeleverd van de fotografie: wél controle, geen toeval meer. Er worden vaak digitale bewerkingen toegepast die een mislukte foto alsnog verfraaien. Het probleem is niet verdwenen: de vijand van de fotografie is de conventie, of die nu in het hoofd of in de programmatuur zit! Eigenzinnige foto’s maken kan alleen als je de werkelijkheid met een nieuwe kijk beziet. De conventionele beeldproductie is toe aan een fundamentele verandering. Welke dat is, lees je in dit tot nadenken stemmende boek.Failed photos do not exist! If you don't believe this statement of the Dutch photographer Fieret, you should read this book, written by photo expert Erwin Puts. Photographic conventions, technical or aesthetic, are like recipes in a cookbook: they are just rules for ingredients and you can deviate from them if you like.
The prevailing standards determine whether a photograph has failed. The ambitious amateur doesn't want that: control is necessary and chance is bad.
The digitization of technology has produced an entirely different picture of photography: control is everything, no more chance. Often digital manipulations are applied that improve a failed photograph. The problem has not gone away: the enemy of photography is the convention, whether in the head or in the software!
Making interesting pictures is only possible if you take a new look at reality.
Conventional image production is in need of a fundamental change. Which one this is, you can read in this thought-provoking book.