Kijk op het fotografisch universum door Erwin Puts
Blog
  • © 2005-2020 Erwin Puts Contact Me 0

Blog

June 2020

Getallen/numbers

Getallen fixatie

We leven in een tijd van getallen. We kennen mensen aan de hand van getallen: hoe lang, hoe veel gewicht, hoe hoog is het salaris, hoeveel verkeersboetes, hoeveel ex-en en hoeveel fototoestellen. We weten helemaal niet of die persoon ook aardig is voor poezen en behulpzaam op straat voor ouderen.
We denken dat een camera beter is als ie meer functies heeft (150 focus punten zijn veel beter dan 15!) en meer pixels is automatisch ook meer beeld kwaliteit. In de meest recente uitgave van FotoMagazin staan de top 35 camera’s van dit moment, die allen een beeldkwaliteit hebben van meer dan 80. De bandbreedte loopt van 81 tot 88 op een schaal van 1 tot 100. Nu heb ik al vaker gezegd dat dit resultaat een schijn nauwkeurigheid voorstelt. Je kan tegenwerpen dat alle camera’s meer dan 70 scoren en dat de top dus op meer dan 80 zit. Vaak wordt beweerd dat die getallen niet de werkelijke beeldkwaliteit weergeven: niet het onscherpte verloop, niet de bokeh werking en ook niet de drie dimensionele weergave. Je meet wat je kan meten en dat hoeft helemaal niets te betekenen.
Maar er is nog een ander aspect. Je koopt een camera voor het plezier dat het bezit en gebruik geeft. Kijk maar naar de Leica kopers. Dat is de homo ludens gedachte. Stel nu dat de tests in FM kloppen. dan geeft 80 of 85 of 88 geen indicatie van het plezier dat het gebruik geeft. Als je nu in die getallen gelooft, dan zit je goed fout met een camera die maar 85 scoort. Je kan nog een andere versie kopen die op 88 staat. Maar geeft die meer plezier? Als je heel mooie beelden maakt met een Olympus MFT en heel gelukkig bent met de ergonomie en de uitstraling van het apparaat, waarom zou je dan gelukkiger worden met een Nikon Z7, of een Panasonic S1, die veel lomper overkomen en veel zwaarder zijn, laat staan de omvang van de objectieven.
Net zo goed als IQ testen niks zeggen over iemands mate aan sympathie voor dieren of de natuur, zegt een score op prestaties (objectief + software + sensor) niks over het plezier. En ook niet, laat dat voorop staan, over de werkelijk waarneembare beeldkwaliteit.

++++++++++
++++++++++

Number fixation

We live in a time of numbers. We know people by numbers: how long, how much weight, how high is the salary, how many traffic fines, how many ex-en and how many cameras. We don't know at all if that person is also nice to cats and helpful on the street for the elderly.
We think a camera is better if it has more functions (150 focus points are much better than 15!) and more pixels is automatically more image quality. In the most recent issue of FotoMagazin you will find the top 35 cameras of this moment, which all have an image quality of over 80. The bandwidth runs from 81 to 88 on a scale of 1 to 100. Now I've already said several times that this result represents a spurious accuracy. You can object that all cameras score more than 70 and that the top is therefore more than 80. It is often claimed that these numbers do not represent the actual image quality: not the unsharpness gradient, not the bokeh effect and also not the three-dimensional representation. You measure what you can measure and that doesn't have to mean anything at all.
But there is another aspect. You buy a camera for the pleasure of owning and using it. Just look at the Leica buyers. That's the homo ludens idea. Now suppose the tests in FM are correct. Then 80 or 85 or 88 gives no indication of the pleasure of use (no Leica in this top segment!). Now, if you believe in those numbers, you will be unhappy with a camera that only scores 85. You can buy another version that scores 88. But is it more fun? If you shoot very pleasant images with an Olympus MFT and are very happy with the ergonomics and the appearance of the device, why would you be happier with a Nikon Z7, or a Panasonic S1, which looks much more clumsy and much heavier, let alone the size of the lenses.
Just as IQ testing says nothing about a person's level of sympathy for animals or nature, a score on performance (lens + software + sensor) says nothing about fun. And neither, let's put that first, does it say anything about the actual perceptible image quality.